Voor wie?

De kinderen op de Piramide hebben, in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes in het reguliere basisonderwijs, te maken met leerproblematiek en/of een vertraging in de ontwikkeling. Dat vraagt van de medewerkers een speciale pedagogische aanpak. Vanuit dit gegeven besteedt de school extra veel zorg en aandacht aan een positieve sfeer. Constant staat een vriendelijk en veilig klimaat centraal.


Een overzichtelijke structuur is daarbij een voorwaarde. Alleen als kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen en weten wat er van hen verwacht wordt, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. De leerlingpopulatie kenmerkt zich door een gemiddelde intelligentie van 75-85. De bandbreedte ligt tussen een IQ van 65 – 100. De populatie van de school is veranderd, in die zin, dat de problematiek waarmee De Piramide te maken heeft steeds meer divers is. Zowel leerlingen met een achterstand op leren als leerlingen met gedragsproblemen als gevolg van de moeilijkheden bij het leren (en daardoor opgebouwde frustratie) of leerlingen met sociaal emotionele belemmeringen kunnen op De Piramide terecht.

Het samenwerkingsverband is betrokken bij de plaatsing of overstap van een leerling op De Piramide. Plaatsing kan alleen geschieden als leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ontvangen via het samenwerkingsverband. Een speciale toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband moet instemmen met de plaatsing op het SBO.