Medezeggenschapsraad

Graag willen wij ons aan u voorstellen en vertellen wat wij als medezeggenschapsraad (MR) allemaal doen.

De MR is gekozen door ouders en leerkrachten en bestaat komend schooljaar uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De raad zoekt naar mogelijkheden om deze belangen te verenigen met de wensen van het bevoegd gezag, in ons geval Stichting Ronduit.

De MR vergadert komend schooljaar zes keer. U vindt de data in de jaarkalender. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen als toehoorder. Daarvoor u hoeft zich alleen aan te melden bij één van de MR-leden.

 

Leden van de MR 2023-2024

Oudergeleding:

Marleen Zoutman           Jessie Woestenburg       


Personeelsgeleding:

Nikita Pater                      Marieke Flipse                Elise Lieshout          

Het e-mailadres van de mr is: mr.piramide@ronduitonderwijs.nl

 

Beleid in en rond de school

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school.

Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

  • schoolplan
  • vakanties
  • begroting
  • formatie
  • schoolgids

Instemmings- en adviesrecht

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengen, bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijskundig project. Om standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of het bestuur van Ronduit over allerlei onderwerpen. Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de hierboven benoemde beleidsterreinen binnen de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod, welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld.

De MR-vergaderingen 2023-2024

28-09-2023
16-11-2023
11-01-2024
15-02-2024
04-04-2024
06-06-2024

De GMR-vergaderingen zijn op:
05-10-2023          14-11-2023        18-01-2024 (themavergadering) 
28-02-2024          16-04-2024        17-06-2024      17-07-2024

Jaarverslag

Hieronder vind je het jaarverslag van de MR

 

Jaarverslag MR 2022-2023.pdf