Verlof

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend. De directeur beslist over het verzoek. Verlof wordt slechts verleend indien:

• Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is).
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:

• éénmaal per schooljaar worden verleend;
• niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder schooljaar recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken;
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
• als het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft.

Andere gewichtige omstandigheden:

tien schooldagen per schooljaar of minder (Art. 14/11 onder g.) Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Deze beslist over het verzoek. Voor ‘andere’ gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen.
• Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn;
• Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; 
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad: geen maximale termijn;
• Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aan verwanten t/m de derde graad: geen maximale termijn;
• Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad maximaal 5 dagen; in de tweede graad maximaal 2 dagen; in de derde en vierde graad maximaal 1 dag, in het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal 5 schooldagen;
• Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
• Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof: geen maximale termijn vastgesteld.