De schoolorganisatie

Stichting Ronduit is een stichting voor openbaar onderwijs. Naast regulier onderwijs biedt zij ook speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs aan. SBO de Piramide is onderdeel van deze Stichting. SBO de Piramide werkt vanuit een openbare visie en staat open voor alle leerlingen ongeacht hun levensbeschouwing. SBO de Piramide maakt deel uit van een expertisecentrum.

In dit centrum op de Slochterwaard is ook het Jonge Kind Centrum De Stip gehuisvest. In dit centrum wordt onderwijs en zorg geboden aan leerlingen van 3 tot 7 jaar. Hier vindt een intensieve samenwerking plaats tussen onderwijs en zorg en wordt gekeken wat de meest passende onderwijsplek is voor iedere leerling.

Samenwerken aan een kansrijke toekomst! 

SBO de Piramide geeft onderwijs aan leerlingen die gedurende de basisschoolperiode behoefte hebben aan een gestructureerde, veilige en rustige leeromgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de belemmeringen die het leren in de weg staan. Er wordt gewerkt in kleinere groepen met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling (zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten, weten hoe ze zich moeten opstellen in diverse sociale situaties) en waar kinderen ook leren door te doen zoals bij koken, tuin en techniek. Daarnaast krijgen onze leerlingen meer tijd om zich de leerstof eigen te maken. Het klimaat binnen de school wordt beschreven als rustig en gestructureerd.