Toelating en aanmelden

Uw kind kan op onze school worden toegelaten als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Indien zich problemen voordoen op de basisschool, wordt er in overleg tussen school en de ouders een procedure gestart. Het Samenwerkingsverband wordt hier dan ook bij betrokken. Deze beslist uiteindelijk of de leerling een toelaatbaarheidsverklaring krijgt. De CvB van de Piramide beslist over plaatsing van kinderen in klassen. Bij toelating van een kind tot de school wordt gekeken naar de vervulling van een aantal randvoorwaarden:
• Aanwezigheid voldoende personeel
• Deskundigheid van het personeel
• Voldoende ruimte
• Benodigde middelen
• Adequate methodieken
• Belastbaarheid van de schoolorganisatie
• Belastbaarheid van de leerkrachten
• Groepsgrootte
• Gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs
• Effect op al aanwezige leerlingen
• Samenstelling van de groep